Menu Zavřeno

ZUŠ Mohelnice – průvodce na cestě za Uměním

Základní umělecká škola Mohelnice 

ZUŠ Mohelnice
 • nabízí vzdělání pro děti a dospělé v oboru:
  • hudebním
  • tanečním
  • výtvarném
  • literárně dramatickém
 • připravuje nadané žáky ke studiu na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a ke studiu na konzervatořích
 • zaručuje kvalifikovanou výuku a odborný přístup pedagogů, o čemž svědčí velmi dobrá úroveň veřejných akcí školy a výborné výsledky žáků školy na soutěžích a přehlídkách.

Posláním školy je poskytovat odbornou výuku v jednotlivých uměleckých oborech. Vzdělávání je zaměřeno na rozvíjení talentu s cílem naučit žáky cílevědomě rozvíjet dispozice a zvláště nadané žáky připravit k dalšímu vzdělávání a jejich profesionálnímu uměleckému uplatnění.

Upozornění: budova školy není bezbariérová.


Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělávání

 • Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost – minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře.
 • Základem studia v ZUŠ je individuální výuka v hudebním oboru – tj. na jedné vyučovací hodině se učitel věnuje pouze jednomu, výjimečně dvěma až třem žákům. Individuální vyučování je přitom důsledně propojeno s kolektivní a skupinovou výukou v dalších předmětech. Tento intenzívní způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto unikátní.
 • Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami Ministerstva školství (ŠVP). Jejich dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí.
 • Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské hudebníky. ZUŠ je však zároveň jediným zařízením soustavně připravujícím vybrané studenty pro další studium na konzervatořích a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v posloupnosti ZUŠ – konzervatoře – vysoké umělecké školy.
 • Díky těmto závazným pravidlům ZUŠ poskytují zcela mimořádnou kvalitu výuky. Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.

Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují.

Základní umělecká škola v Mohelnici má nezastupitelnou úlohu v rozvíjení talentu, podněcuje tvůrčí činnosti, nabízí žákům smysluplné využití volného času a napomáhá při tvorbě pevného hodnotového žebříčku mladé generace.

Přeji žákům a pedagogům hodně úspěchů ve školním roce, kde nás opět čeká mnoho práce k přípravě soutěží, koncertů a dalších akcí.

Jana Filipková. ředitelka ZUŠ Mohelnice