Menu Zavřeno

Talentové zkoušky v ZUŠ Mohelnice

Základní umělecká škola Mohelnice pořádá  talentové zkoušky. Přesné termíny přijímacích a talentových zkoušek jsou stanoveny následovně:

Pro žáky od dovršených 5 let věku

Pondělí 3. června – taneční obor

Čtvrtek 6. června – taneční obor

Pátek 7. června – hudební, výtvarný, literárně dramatický obor

Sobota 8. června – hudební, výtvarný, literárně dramatický obor

Součástí zápisu je talentová zkouška.

POSTUP PŘI ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY MOHELNICE

VYPLŇTE ELEKTRONICKY PŘIHLÁŠKU ŽÁKA DO ZUŠ

  • Přihlášku najdete na této adrese.
  • Vyberte obor a studijní zaměření (který nástroj, zpěv…).
  • Vyberte datum talentové zkoušky a čas talentové zkoušky.
  • Po vyplnění dejte ODESLAT.
  • Přihlášku NEMUSÍTE TISKNOUT

Ve vámi vybraném označeném termínu se s uchazečem o studium dostavte k přijímacímu řízení do ZUŠ.

ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Noví žáci jsou přijímáni:

1. Zápisem, který se řídí § 2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání.
2. Žáci jsou přijímáni do přípravného studia od 5 let věku. Uchazeči prokáží předpoklady ke vzdělávání.
3. Od 7 let věku jsou přijímáni uchazeči podle výsledku talentové zkoušky do 1. ročníku I. stupně základního studia, případně do ročníku vyššího.
4. Od 14 let jsou přijímáni uchazeči na základě úspěšného vykonání talentové zkoušky do II. stupně základního studia.
5. Žáci jsou přijímánivyplněním přihlášky do školy zákonnými zástupci žáka, dospělí žáci vyplňují a podepisují přihlášku samostatně, v přihlášce jsou uvedeny povinné údaje  o žákovi pro školní matriku (§ 28 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb.).
6. Noví zájemci o studium jsou evidováni u přijímacích zkoušek na základě elektronických přihlášek a výsledku protokolu o talentové přijímací zkoušce. Podmínkou k zařazení do ročníku jsou talentové předpoklady žáka a dostatečná kapacita školy ve zvoleném oboru.

Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení

Uchazeč se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen „uchazeč se SVP“) absolvuje proces přijímacího řízení podle výše uvedených pravidel, přičemž se použijí úpravy podmínek, které odpovídají jejich konkrétním vzdělávacím potřebám.

Obsah přijímací zkoušky je pro všechny uchazeče stejný. Uchazeč má při přijímacím řízení nárok na podpůrná opatření spočívající v úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona).

Pokud uchazeč vyžaduje u přijímacích zkoušek úpravy podmínek odpovídající jeho zdravotnímu stavu, uvede tuto informaci v přihlášce (sekce: zdravotní stav).

Přehled postupu při talentové zkoušce při přijímacím řízení ke vzdělávání uchazečů se SVP

Uchazeč se SVP předloží při zápisu doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, které mu vydalo školské poradenské zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení u uchazeče se SVP rozhodne předseda přijímací komise o uzpůsobení podmínek a zajistí například:
● přiměřené prodloužení doby talentové zkoušky,
● konání talentové zkoušky v samostatné místnosti,
● využití asistenta pedagoga nebo osobního asistenta,
● využití tlumočníka českého znakového jazyka, přepisovatele pro neslyšící nebo použití dalších komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob aj.

V případě jakýchkoliv dotazů nás, prosím, kontaktujte:
e-mail: jfilipkova@spk.cz
tel: 736782850