Literárně dramatický obor

Práce v LDO ZUŠ má za cíl harmonicky rozvíjet osobnost člověka, jeho tvořivý a odpovědný přístupu k životu, ale také rozvíjení schopností osobitého a kultivovaného projevu.

Základem a prostředkem je tvořivá dramatická hra, jejímž důležitým principem je výuka prostřednictvím hry a zážitku, a tvořivá dramatická činnost – pohyb, přednes, slovesná a mluvní složka a hra s loutkou. Těmito složkami je v dětech rozvíjena jednak dramatická múzičnost (schopnost vnímat a tvořivě zobrazit v čase lidské chování a jednání), jednat také sociabilní složky (mj. schopnost kolektivně cítit, řešit obtížné sociální situace), v neposlední řadě a hlavně rozvíjí umělecké vlohy k divadelní a slovesné činnosti. K takto stanoveným cílům slouží techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického projevu, jež prolínají celé studium.

Ve vyšších ročnících se žáci zabývají základy historie dramatické a slovesné tvorby, navštěvují vybraná divadelní a filmová představení, výstavy, koncerty a kulturní památky.
Nejtalentovanější jedinci jsou pak připravováni ke studiu herectví, režie, dramaturgie, divadelní vědy, scénografie, loutkářství, organizace divadel, učitelství literárně-dramatického oboru na odborných středních a vysokých uměleckých školách, filosofických a pedagogických fakultách. Ale nejen to. Absolventi získávají předpoklady pro uplatnění v široké škále oblastí, mj.

  • v široké oblasti sociálně zaměřených povolání, ve kterých úspěch závisí na vysoké míře empatie a specifických komunikačních dovednostech - služby pro osoby se speciálními a specifickými potřebami, zdravotnictví
  • technické předměty (pohyb, mluva) připravují pro povolání, která vyžadují pohotové a pro posluchače srozumitelné vyjadřování (pedagog, právník apod.)
  • komplexní charakter výuky, zahrnující i zvládnutí základních loutkářských dovedností, přednes a některé jednoduché hudební aktivity, pomáhá k přípravě ke studiu učitelství mateřských a základních škol, na zdravotní škole obor dětská sestra, nebo na pedagogických fakultách v oboru dramaterapie, arteterapie, herní specialista
  • průpravná cvičení zakládají osobnostní potenciál pro týmovou kooperaci a spolupráci uplatnitelnou a vyžadovanou v manažerských povoláních
  • v neposlední řadě vychovává z dětí a mládeže budoucí amatérské divadelníky, přednašeče, vzdělané a náročné diváky i čtenáře.

Výuka LDO ZUŠ se člení na:

  • přípravné studium
  • základní studium I. stupně
  • základní studium II. stupně
  • rozšířené studium
  • studium pro dospělé

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694