Informace o hudební nauce

Rozvrh hodin pro školní rok 2022/2023

Pondělí – p. uč. Jana Plavnická

1A. roč. 14:00 – 14:45

2A. roč. 14:55 – 15:40

3A. roč. 15:50 – 16:35

4A. roč. 16:45 – 17:30

Úterý – p. uč. Jana Plavnická

PS 14:45 – 15:30

Středa – p. uč. Jana Plavnická

1B. roč. 14:00 – 14:45

2B. roč. 14:55 – 15:40

3B. roč. 15:50 – 16:35

4B. roč. 16:45 – 17:30

Čtvrtek – p. uč. Antonín Štěpán

5. roč. 15:15 – 16:00

6. roč. 16:10 – 16:50

7. roč. 16: 55 – 17:40

Kontakty

p. uč. Jana Plavnická – e-mail: plavnicka@spk.cz, případně tel. (pouze sms): 733 708 724

p. uč. Antonín Štěpán – e-mail: stepan@spk.cz, případně tel. (pouze sms): 733 147 625

______

Pravidla pro studium hudební nauky v roce 2022/2023

Předmět Hudební nauka je nedílnou součástí studia hudebního oboru ZUŠ v I. cyklu a v přípravném studiu. Studium hudební nauky probíhá formou skupinové výuky jednou týdně jednu vyučovací hodinu (45 minut).

Žáci navštěvující výuku HN:

1) na začátku školního roku se nahlásí učiteli HN a zakoupí si pracovní sešit.

2) do výuky chodí připraveni a vybaveni pomůckami dle požadavků učitele.

3) o způsobu hodnocení jejich práce rozhoduje učitel HN (hodnotí aktivitu ve výuce, snahu, případně volí písemné či ústní přezkoušení).

4) nemůže-li se žák zůčastnit výuky, rodič je povinen jej řádně omluvit.

5) při vysokém počtu neomluvených hodin (50%) nebude žák klasifikován.

6) klasifikace a docházka v HN se ve školním roce uzavírají:

- I. pololetí: polovina ledna

- II. pololetí: polovina června

Žáci s individuálním studijním plánem

1) Na začátku školního roku se nahlásí učiteli HN a zakoupí si pracovní sešit.

2) Na konci každého pololetí budou přezkoušeni u učitele HN dle zadaných termínů.

3) Učitel HN zveřejní látku a obsah zkoušky a potřebné pomůcky ke zkoušce na webu školy a na nástěnce ve vestibulu:

- pro I. pololetí do 31.10.

- pro II. pololetí do 31.3.

4) Žák látku nastuduje samostatně z pracovního sešitu a dalších zdrojů (internet, knihovna atd.), o pomoc s vysvětlením může požádat učitele nástroje/zpěvu).

5) Termíny k přezkoušení sdělí žákům také učitelé nástroje/zpěvu, kteří zapíší, kdy se žák dostaví k přezkoušení, do připraveného tiskopisu. Žák se ke zkoušce dostaví včas, řádně připraven a s materiálem, který si vyžádal učitel HN (notový papír, psací potřeby, pracovní sešit případně noty aj).

6) Přezkoušení bude formou písemného testu.

- I. pololetí: Přesné termíny budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu v prosinci a přezkoušení proběhne v prvním týdnu v lednu daného roku.

- II. pololetí: Přesné termíny budou zveřejněny na webu školy a na nástěnce ve vestibulu v květnu a přezkoušení proběhne v prvním týdnu v červnu daného roku.

7) Písemné žádosti o individuální studijní plán se nepodávají. Za žádost je považováno, že se žák nahlásil učiteli HN jako „studující s individuálním plánem", svoji žádost řádně zdůvodnil a zakoupil si pracovní sešit (je nutné zakoupit do konce září).

8) INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN JE POVOLEN POUZE ŽÁKŮM S VÁŽNÝMI DŮVODY:

- Žák dojíždí a má nevyhovující dopravní spojení (nutno doložit).

- Žákovi se kryjí termíny řádné výuky HN s výukou na ZŠ (SŠ), případně s jinou výukou v ZUŠ či se sportovním nebo jiným kroužkem a jiné (nutno doložit).

V Mohelnici dne 15. 6. 2022

Jana Filipková, ředitelka ZUŠ Mohelnice

                                                                       

Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15, 789 85 Mohelnice / tel.: ředitelka 583 430 179, kancelář 583 430 694